Kaimo vietovės Lietuvoje – tai įvairaus tipo kaimai ir miesteliai, esantys už miesto administracinių ribų. Kaimo vietovės tai erdvė, kuriose gyvena trečdalis Lietuvos gyventojų, jos sudaro 97 proc. šalies teritorijos.

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga atstovauja kaimo bendruomenes iš įvairių šalies regionų ir turi duomenų bazę apie teisiškai registruotas ir veikiančias kaimo bendruomenes. Lietuvoje yra registruota daugiau nei 2000 kaimo bendruomeninių organizacijų ir šis skaičius nuolat auga.

 
LKBS VIZIJA
 
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga  (sutrumpintai – LKBS)  yra savarankiška Lietuvoje įregistruotų ir veikiančių kaimo bendruomenių organizacijų sąjunga, koordinuojanti bei vykdanti savo narių (kaimo bendruomenių, kaimo bendruomenių sąjungų, vietos veiklos grupių) pavestus uždavinius bei savo veikla atstovaujanti jų interesams.
 

LKBS MISIJA

Pasiekti, kad Lietuvos kaimas būtų patraukli ir saugi vieta, su gera infrastruktūra, gyvybingais žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystes bei kitos veiklos sektoriais, su sveika aplinka, išsaugotu bei puoselėjamu kraštovaizdžiu. Visi kaimo regionai būtų plėtojami tolygiai, derinant socialinę ir ekonominę politiką.

LKBS Vadovaujasi pagrindiniais ES kaimo vietovių plėtros strategijos principais:

  • integracijos: kaimo problemos apima ne tik žemės ūkį, bet ir kitų kaimo verslų plėtros bei socialinę sferas. Problemoms spręsti būtinas integruotas požiūris, taikytina integruota paramos sistema;
  • įvairovės: kaimo plėtra turi jungti ekonominę, socialinę, kultūrinę veiklą;
  • nenutrūkstamumo: kaimo plėtros politika turi saugoti gamtos išteklius, biologinę įvairovę bei regionų kultūrinį identitetą ateities kartoms;
  • vietinio savarankiškumo: kaimo plėtra turi būti kuo labiau decentralizuota visais lygiais.

Pagrindiniai Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos veiklos uždaviniai ir priemonės:

  1. Gerinti kaimo bendruomenių partnerystės tinklą;
  2. Teikti informaciją kaimo bendruomenėms apie kaimo plėtros programas ir konkursus Lietuvoje;
  3. Mokyti ir konsultuoti kaimo bendruomenes veiklos organizavimo ir administravimo, projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
  4. Atstovauti savo narių (Lietuvos kaimo bendruomenių, bendruomenių sąjungų bei vietos veiklos grupių) interesus vietos ir nacionalinės valdžios institucijose;
  5. Atstovauti savo narių (Lietuvos kaimo bendruomenių, bendruomenių sąjungų bei vietos veiklos grupių) interesus tarptautinėse organizacijose, tarptautinių seminarų, konferencijų bei kitų renginių užsienyje ir Lietuvoje metu;
  6. Skleisti informaciją apie Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos bei narių veiklą, o taip pat atskirų kaimo bendruomenių vykdomus projektus.

MŪSŲ VERTYBĖS

Prieinamumas

Atvirumas

Patikimumas

Lygiavertiškumas 

Toliaregiškumas 

Bendravimas 

Bendradarbiavimas

Tikslo siekimas

Tikėjimas

Pasitikėjimas

Tolerancija

BENDRUOMENIŠKUMAS

Pilietiškumas

Tautiškumas 

Vienybė

Viešumas

Konstruktyvumas tiksluose

Demokratiškumas

Nesavanaudiškumas

Aktyvumas

Sąžiningumas 

Noras tobulėti

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos veiklos ir finansinės ataskaitos 

2022 m. ataskaitos bei audito išvada

2021 m. ataskaitos bei audito išvada

2020 m. ataskaitos:

Finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita/Metinis pranešimas

Ataskaitos yra viešai prieinamos ir  VĮ Registrų centras svetainėje.