Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Sąjunga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurios teisinė forma yra asociacija.

Sąjunga veikia laikydamasi LR Konstitucijos, LR civilinio kodekso, LR asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

LKBS valdymo organai:

Aukščiausia valdymo organas – Visuotinis narių susirinkimas (nariai): Sąjungos nariai

Kolegialus valdymo organas – valdyba

Loreta Sirvidienė

Eglė Juozapavičienė

Angelė Jokubynienė

Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė

Aušra Vaidotienė

Rimvydas Palubinskas

Vienasmenis valdymo organas –  pirmininkė Virginija Šetkienė (kadencija 2021-2024 m.)

Virginija Šetkienė