Įgyvendinant LKBS projektą „Bendruomenių vaidmuo ir patirtys įgyvendinant KPP“ 2021 m. rugsėjo – spalio mėn. Kauno r., Plungės r., Pagėgių sav., Kelmės r., ir Vilkaviškio r. vyko teminiai renginiai – diskusijos „Stipri kaimo bendruomenė – pažangus kaimas“, kuriuose dalyvavo 100 bendruomenininkų.

 
Projekto pagrindinis tikslas – skatinti aktyvesnį kaimo žmonių, ypatingai naujų kaimo plėtros dalyvių, įsitraukimą į kaimo plėtros procesus bei dalyvavimą Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinime, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, skatinti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei per informacijos sklaidos užtikrinimą, gerinti KPP vertinimą bei pateikti siūlymus dėl KPP įgyvendinimo tobulinimo.
 
Renginių metu diskutuota:
  • LEADER/BIVP programos įgyvendinimas
  • Ką mums davė KPP? Praktinės projektų įgyvendinimo patirtys, rezultatai, problemos bei jų sprendimo būdai
  • Bendruomenių indėlis sprendžiant kaimo plėtros problemas
  • Diskusijos, apskritojo stalo diskusijos apibendrinimas

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisykles, skirtas renginių komunikacijos priemonėms.