Spalio pradžioje vyko BŽŪP tinklo atidarymo renginys. Šis tinklas bus PLATFORMA, žinių ir informacijos mainams, tarpusavio mokymuisi ir dalijimuisi patirtimi bei gerąja patirtimi, įgyvendinant BŽŪP. Į vieną ES lygmens tinklą bus įtrauktos esamos bei naujos suinteresuotosios šalys.

Pirmojoje renginio dalyje vyko projektų apdovanojimai „Rural Inspiration Awards 2022“, kurių metu pristatyti geriausiais pripažinti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis finansuoti projektai. Šiemet apdovanojimai orientavosi į temą „Jaunimas yra ateitis“, projektai buvo suskirstyti į keturias kategorijas, iš viso sulaukta virš 100 paraiškų.

„Green futures“ kategorijoje projektai arba iniciatyvos, kuriomis siekiama kovoti su klimato kaita arba ją sušvelninti, demonstruojant tvarumą ir prisidedant prie ekologiško atsigavimo, kurie rodo arba parodo žingsnius pokyčiams arba plačiau perkeliamą požiūrį.

„Digital futures“ kategorijoje projektai, kuriuose demonstruojamas tvarus požiūris, kuris didina skaitmeninimo naudą ūkininkams ir kaimo bendruomenėms, nesvarbu, ar tai susiję su skaitmeninės ir plačiajuosčio ryšio infrastruktūros gerinimu, skaitmeninių paslaugų teikimu, naujų technologijų įsisavinimu ar skaitmeninių įgūdžių ar žinių gerinimu.

„Resilient futures“ kategorijoje projektai, kurie parodo savo indėlį stiprinant Europos kaimo atsparumą. Ši kategorija gali apimti platų bendruomenės, vertės grandinės ir verslo iniciatyvų spektrą, įskaitant platesnį tvarių ir perspektyvių projektų apibrėžimą.

„Socially Inclusive & Innovative Futures“ kategorijoje projektai, parodantys gebėjimą naujoviškai spręsti socialinius aspektus, kurie prisideda prie kaimo visuomenės įtraukimo ir remia kaimo verslininkus.

 

Apdovanotas ir dar vienas projektas nominuotas „Socially Inclusive & Innovative Futures“ kategorijoje, kuris sulaukė daugiausiai visuomenės balsų. „Pesimistiškiausias kaimas Suomijoje“ – projektas apie tai, kad kaimas nėra mirštantis, kaimas jau yra miręs… Projekto metu sukurtas naujas teritorinės rinkodaros tipas, pagrįstas pesimizmu. Pesimizmą paversdamas teigiamu prekės ženklu, projektas panaudojo juodą humorą teritorinės rinkodaros tikslais. Vietos jaunimas aktyviai dalyvavo asociacijos veikloje ir socialinių tinklų turinio kūrime.

Renginio dalyvius sveikino Maciej Golubiewski (už ES žemės ūkį atsakingo komisaro kabineto vadovas) pasidžiaugė projektų įvairove ir ES BŽŪP teikiamomis galimybėmis, taip pat pažymėjo jaunimo vaidmens svarbą, kuriant geresnę, ekologiškesnę, atsparesnę, socialiai įtraukesnę, novatoriškesnę ir skaitmeninę kaimo vietovių ateitį. Plačiau apie šiuos apdovanojimus bei geriausius šių metų projektus galite rasti Europos kaimo plėtros tinklo svetainėje (https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards/rural-inspiration-awards-2022-the-future-is-youth_en)

 

„ES BŽŪP švenčiant savo 60 metų susiduriame su įvairiomis krizėmis, kurios parodo, kaip svarbu užtikrinti ŽŪ sektoriaus stabilumą dabar ir ateityje, tuo tikslu ir sukurtas naujasis tinklas, kuris apims daugiau partnerių“ – Maciej Golubiewski

Naujuoju programiniu laikotarpiu dabartinis Europos kaimo plėtros tinklas, ES lygmens EIP (Europos inovacijų partnerystės) – AGRI tinklas taps vieningu Europos BŽŪP tinklu, o nacionaliniai kaimo tinklai – nacionaliniais BŽŪP tinklais. ES BŽŪP tinklas sieks optimizuoti informacijos apie žemės ūkį ir kaimo plėtros politiką srautus ES mastu, remti bei tobulinti BŽŪP strateginių planų įgyvendinimą, taip pat skatinti sektoriaus inovacijas. Europos BŽŪP tinklo vertinimo pagalbos tarnyba taip pat padės ES šalims geriau suprasti, kaip tinkamai įvertinti BŽŪP veiksmingumą.

Didelis dėmesys, ES BŽŪP tinklo atidarymo renginyje, buvo skirtas tinklo tikslams, teikiamoms galimybėms bei šalyse narėse veikiančių BŽŪP tinklų tarpusavio bendradarbiavimui.  Renginio metu vyko interaktyvios darbo grupių sesijos, dalyviai įsitraukė į diskusijas apie ES BŽŪP tinklų veiklų įgyvendinimą, dalijosi gerąja patirtimi ir idėjomis apie ES BŽŪP įgyvendinimo ir vertinimo svarbą, taip pat komunikacijos vaidmenį, pristatant BŽŪP rezultatus.

Daugiau informacijos apie renginį (https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/events/eu-cap-network-launch-event-2022-10-06_en)

Kadangi spalio 5-ąją vyko 9-oji ir paskutinė Europos kaimo tinklų asamblėja, kuri kartu tapo ir šio tinklo uždarymo renginiu, Europos kaimo plėtros organizacijų Europos LEADER asociacijos kaimo plėtrai (ELARD), Europos kaimo bendruomenių aljanso (ERCA) ir Partnerystės kaimiškojoje Europoje (PREPARE) atstovai išsakė nerimą ar Europos kaimo plėtros tinklui tapus tik ES BŽŪP tinklo dalimi, o ES nacionaliniams kaimo tinklams tapus BŽŪP tinklais, nesumažės dėmesys kaimo plėtrai, kaimo bendruomenėms, LEADER įgyvendinimui. Kol kas nėra aišku ar naujasis tinklas turės LEADER pogrupį, kiek į jo veiklą bei sprendimų priėmimo procesus bus įtraukta pilietinė visuomenė, suinteresuotos organizacijos.

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos dalyvavimas bei narių interesų atstovavimas ELARD finansuojamas pagal Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija).