2023 m. rugsėjo 26-27 d. vyko Europos LEADER asociacijos kaimo plėtrai narių susirinkimas Siguensa miestelyje (Ispanijoje). 

 

Pirmojoje dalyje diskutuota apie LEADER 2023-2027 pažangą, jau daugiau nei penkios ES šalys pradėjusios VPS įgyvendinimą, paskelbusios projektų kvietimus: Švedija, Danija, Suomija, Vokietija, Čekija. Daugumoje šalių vyksta VPS atranka ir tik keletas šalių laukiančių kvietimo rengti VPS.

 

Diskusijų apie LEADER ateitį rezultatas – sutarimas, kad LEADER ir vietos plėtra neapsiriboja vien BŽŪP ir kaimo plėtros fondu. Kaimo vietovės susiduria su daugybe sunkumų, kurie ilgą laiką buvo nesprendžiami, pavyzdžiui: viešųjų paslaugų stabdymas, atsilikimas ekonominio išsivystymo prasme, prastesnė prieiga prie kultūros.

LEADER per vietos veiklos grupes padeda spręsti visų rūšių visuomenės problemas. LEADER programa yra modernių, dinamiškų, organizuotų kaimo vietovių, atvirų ES, sinonimas. Tokią sėkmę skatina ne tik ELARD, bet ir Europos Parlamentas, Europos regionų komitetas ir Europos Komisija.

LEADER yra metodas, įrankis, kurio metu jau įsitvirtinusios suinteresuotosios šalys yra sukaupusios pakankamai patirties. Tai ne Europos fondas, o Europos kaimo plėtros programa, turinti metodą ir pagrindus: eksperimentavimas, inovacijos, tinklų kūrimas, bendradarbiavimas ir gerosios patirties sklaida.

LEADER parodo Europos projektų naudą kaimo vietovėse. Ji atneša Europą į kiekvieną miestelį, kiekvieną kaimą, o sklandžiai taikant prisideda prie euroskeptiškų tendencijų mažinimo. LEADER yra tiesioginė priemonė, kovojanti su nepasitenkinimo geografija, kaip apibrėžta DG REGIO leidinyje nuo 2023 m. birželio 12 d.

BŽŪP LEADER yra labiausiai prie LTVRA prisidedanti priemonė. Vis dėlto suinteresuotųjų šalių vis dažniau prašoma padaryti daugiau su mažiau. Kaimo plėtrai labai trūksta finansavimo.

LEADER / BIVP valdymas ir daugiafondžio finansavimo naudojimas tampa vis sudėtingesnis nuo vieno programavimo laikotarpio iki kito – EŽŪFKP pašalinimas iš bendrųjų nuostatų reglamentų dar labiau išryškino šią problemą. Galima paminėti kelias šalis, Švediją, Portugaliją ar kelis Prancūzijos regionus, kurie nusprendė nepratęsti kelių fondų naudojimo kitu programavimo laikotarpiu.

Reikia nepamiršti, kad kalbėdami apie kaimo plėtrą, nekalbame apie įstaigas, įmones ar ūkius. Kalbame apie žmones: vietos suinteresuotąsias šalis, Europos kaimo piliečius, kuriems turėtume pasiūlyti geresnį gyvenimą.

Ar pagrįsta manyti, kad galime plėtoti užimtumą, atgaivinti viešąsias paslaugas, stiprinti socialinę sanglaudą, sukurti naujas transporto rūšis, sutvarkyti jaunimą savo teritorijoje, suteikti geresnes gyvenimo sąlygas kaimo vietovių žmonėms, turintiems tik 5 proc. Žemės ūkio politikos biudžetas?

Bendra ELARD – Europos LEADER asociacijos kaimo plėtrai narių pozicija

„ELARD prašo nepriklausomų, pagrįstų ir patikimų finansinių išteklių, skirtų vietos veikėjų kaimo plėtrai, taikant daugiasektorinį metodą pagal supaprastintas ir vieningas Europos taisykles.

Kalbant apie finansinius išteklius, ELARD apibūdina keletą galimybių. Tai tik pasiūlymai, kuriuos verta išnagrinėti kartu su įvairiomis suinteresuotomis Europos Komisijos institucijomis.

Jei pasirinktas metodas yra stiprinti kelių fondų lėšas, jis turi būti supaprastintas ir privalomas visoms valstybėms narėms.

Jei pasirinktas metodas bus tiesiogiai valdoma programa, jis turės užtikrinti Europos ir vietos lygmenų suartėjimą, vietos veiklos grupių autonomiją ir metodo „iš apačios į viršų“ principą.

Jei pasirinktas naujas fondas, skirtas vietos kaimo plėtrai, jis turės būti pakankamai finansuojamas.“

Tolimesnės diskusijos buvo apie ELARD vidaus valdymą. Pasikeitus Belgijos įstatyminei bazei, reglamentuojančiai Nevyriausybinių organizacijų veiklą, atsirado būtinybė keisti ELARD įstatus, kurie neatitinka įstatymų reikalavimų. Dalis narių susirinkimo laiko buvo skirta ELARD įstatų projekto aptarimui. Virginija Šetkienė teikė pasiūlymą dėl įstatų skyriaus „Nariai“ koregavimo susiaurinant narių tipus – atsisakant „Nariai partneriai“ kategorijos („Narystė ir partnerystė yra du skirtingi santykiai, tad „narių partnerių“ turėtume atsisakyti. Su partneriais (organizacijomis, įstaigomis ir kt.) galime sudaryti partnerystės sutartis, bet ne priimti juos į narius).

 

2023 m. rugsėjo 27-29 d. vyko Kaimo politikos forumas „Kaimo vietovių ateities formavimas“, kuriame buvo kalbama apie ES kaimo ateitį.

Ilgalaikė ES kaimo vietovių vizija ir Kaimo paktas nuo pat jų įgyvendinimo pradžios 2021 m. turi vis didesnį ES lygmens politinį palaikymą. Europos Parlamentas, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas arba Regionų komitetas, rengia nuomones ir reiškia savo pozicijas dėl šios svarbios iniciatyvos dėl Europos kaimo vietovių ateities.

 

Kaimo paktas yra valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis sistema. Ji padeda siekti bendrų ilgalaikės vizijos tikslų, nes palengvina valdžios institucijų, pilietinės visuomenės, įmonių, akademinės bendruomenės ir piliečių sąveiką kaimo klausimais. 2021 m. gruodžio mėn. pradėtas įgyvendinti paktas buvo parengtas kartu su ES institucijomis, suinteresuotaisiais subjektais ir Kaimo pakto bendruomenės nariais, o galutinis pasiūlymas buvo patvirtintas 2022 m. birželio 15–16 d. vykusioje 1-ojoje Kaimo pakto konferencijoje. 2023 m. gegužės 3–4 d. Švedijoje vykusi jos vyriausybės tarnybų surengta Kaimo pakto konferencija suteikė galimybę pasidalyti žiniomis apie tai, kaip imtis veiksmų kaimo vietovių labui įgyvendinant Kaimo paktą.

 

Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Ispanija ir Europos Komisija kartu su Kaimo pakto paramos biuru surengė aukšto lygio kaimo politikos forumą, kuriame subūrė pagrindinius politinius veikėjus, kas paskatintų aktyviau įgyvendinti kaimo vietovių ateities politinę darbotvarkę, pasirengti rezultatyvioms diskusijoms ES Taryboje.

 

Forumas sudarė sąlygas nacionalinėms valdžios institucijoms keistis informacija apie vykdomą aukšto lygio politiką, dalytis patirtimi apie tai, kaip ES politikos priemonės ir fondai gali geriausiai prisidėti prie kaimo vizijos įgyvendinimo pagrindinėse politikos srityse, kurios yra ES Tarybai pirmininkausiančios Ispanijos prioritetas, ir ieškoti būdų, kaip Kaimo paktas gali suteikti pridėtinės vertės, užmegzti dialogą su valstybėmis narėmis dėl patobulintų daugiapakopio valdymo sistemų ir dalyvaujamųjų struktūrų, kad būtų išklausytos kaimo subjektų ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų nuomonės ir būtų pagerintas kaimo politikos formavimas, kad jie galėtų veikti pagal Kaimo paktą.

 

Renginio tiesioginė transliacija: https://www.youtube.com/watch?v=P9NfBGkucB4

 

Lankyti projektai: 

https://www.facebook.com/LKBSajunga/posts/pfbid0FkUikd2BB8Sj2vSEnLBhYKNnkM9um45UyJ487cUU4TJsvjh6wVDBZgBKKgVXfMaZl 

https://www.facebook.com/LKBSajunga/posts/pfbid0j15RX4wTJwB1kkwJ1w43q41ebwJr88z63eybDHmHUiHc6u5deKQoXNaW6WNLEJeEl

https://www.facebook.com/LKBSajunga/posts/pfbid02sFk5SuQP5gMb6i46nwBsBoM1iweDNTvRQWd3DeB7KyM5ofnnrWuMzcdfFeLYrzbbl 

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos dalyvavimas bei narių interesų atstovavimas ELARD finansuojamas pagal Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija).