KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS BENDRUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS  

PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO  

1.1.6 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ 

bendras_kvadratas_vidutinis

 

Kviečiame Elektrėnų, Ignalinos, Kaišiadorių, Kauno miesto, Kėdainių, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono, Panevėžio, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono, Švenčionių, Tauragės, Trakų, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono bendruomenines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinant bandomąjį modelį. 

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu (toliau – Aprašas). 

Priemonės įgyvendinimą organizuoja savivaldybės kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru bei Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas). 

 

Priemonės įgyvendinimui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma 2022 m. – 1 138 543 eurų.  

 

Priemonės tikslasskatinti Apraše nurodytų savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą. 

 

Galimi pareiškėjai – bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme. 

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. birželio 23  d. iki 2022 m. liepos 18 d. 23:59 val. 

Eil. Nr. 

Savivaldybė 

Galima valstybės biudžeto lėšų suma 

Kvietimas, dokumentai 

1 

Elektrėnų  

Mažiausia suma – 500 eurų 

Didžiausia suma – 3 000 eurų 

Daugiau informacijos ČIA.  

2 

Ignalinos rajono  

Mažiausia suma – 1 000 eurų  

Didžiausia suma – 10 000 eurų 

Daugiau informacijos ČIA. 

3 

Kaišiadorių rajono 

Mažiausia suma – 500 eurų 

Didžiausia suma – 3 000 eurų 

Daugiau informacijos ČIA. 

4 

Kauno miesto 

Mažiausia suma – 2 000 eurų 

Didžiausia suma – 20 000 eurų 

Daugiau informacijos ČIA. 

5 

Kėdainių rajono 

Mažiausia suma – 1 000 eurų 

Didžiausia suma – 4 000 eurų 

Daugiau informacijos ČIA. 

6 

Klaipėdos miesto 

Mažiausia suma – 2 000 eurų 

Didžiausia suma – 20 000 eurų 

Daugiau informacijos ČIA. 

7 

Klaipėdos rajono  

Mažiausia suma – 1 000 eurų 

Didžiausia suma – 4 000 eurų 

Daugiau informacijos ČIA. 

8 

Panevėžio miesto  

Mažiausia suma – 1 000 eurų 

Didžiausia suma – 7 000 eurų 

Daugiau informacijos ČIA. 

9 

Šiaulių miesto 

Mažiausia suma – 1 000 eurų 

Didžiausia suma – 6 000 eurų 

Daugiau informacijos ČIA. 

10 

Šiaulių rajono  

Mažiausia suma – 2 000 eurų 

Didžiausia suma – 5 000 eurų 

Daugiau informacijos ČIA. 

11 

Švenčionių rajono 

Mažiausia suma – 800 eurų 

Didžiausia suma – 2 500 eurų 

 

Daugiau informacijos ČIA. 

12 

Tauragės rajono 

Mažiausia suma – 500 eurų 

Didžiausia suma – 3 000 eurų 

Daugiau informacijos ČIA. 

13 

Trakų rajono 

Mažiausia suma – 500 eurų 

Didžiausia suma – 5 000 eurų 

Daugiau informacijos ČIA. 

14 

Vilniaus miesto 

Mažiausia suma – 3 000 eurų 

Didžiausia suma – 15 000 eurų 

Daugiau informacijos ČIA. 

15 

Vilniaus rajono  

Mažiausia suma – 1 000 eurų 

Didžiausia suma – 5 000 eurų 

Daugiau informacijos ČIA. 

Paraiškai taikomi reikalavimai: 

 • Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba (Aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.  
 • Pildoma tik elektroninė paraiškos forma, kuri pateikiama .pdf formatu elektroniniu paštu Priemonės konsultantui.  
 • Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateikia daugiau nei vieną paraišką, priimama ir vertinama tik paskutinė iki paraiškos pateikimo termino pateikta paraiška.  
 • Pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.  
 • Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti. 

 

! Konkursui teikiama: 

 1. Pasirašyta (skenuota arba pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu) paraiškos forma su darbine jos Word versija (.doc, .docx); 
 2. Pasirašyta sąmata su darbine jos Excel versija (.xls, .xlsx); 
 3. Pareiškėjo steigimo dokumento kopija (t.y. įstatų kopija); 
 4. Projekto partnerio sutikimas, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) –  Aprašo 7 priedas;  
 5. Dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas; 
 6. Laisvos formos veiklos ataskaita, jei pareiškėjas veikia trumpiau nei metus (t.y. nuo 2022 m. sausio mėn.); 
 7. Kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti (pvz., projekto komandos gyvenimo aprašymai (CV) kvalifikacijos pagrindimui).   

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos el. pašto adresu: bendruomenes@nisc.lt Esant didesnės talpos dokumentams – per www.wetransfer.com sistemą. Kitais būdais (pvz., paprastu paštu arba kitais el. pašto adresais) pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos. 

Paraiškos bus registruojamos ir pareiškėjai el. paštu gaus paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimą, kuriame nurodomas paraiškai suteiktas unikalus kodas ir tolimesnė eiga.  

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:  

 1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme, vienišų asmenų ir neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu ir su kova su pandemijos pasekmėmis; 
 2. Veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems iš emigracijos asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos migrantams, atvykstantiems ir grįžtantiems iš emigracijos asmenims jų artimiesiems, teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas); 
 3. Veikla, skirta organizacijos narių gebėjimų stiprinimui, bendradarbiavimui su vietos valdžios institucijomis, advokacijai ir bendruomenės interesų atstovavimui įsitraukiant į vietos lygmens sprendimų priėmimo procesą; 
 4. Veikla, skirta 2022 metams Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XIV314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“, paskelbtais Savanorystės metais (toliau – Savanorystės metai) paminėti, savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida); 
 5. Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu; 
 6. Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas); 
 7. Bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų. 

 

PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ, FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. Savivaldybė, suderinus konkurso datą, terminus ir eigą su Priemonės konsultantu, išplatina kvietimą teikti paraiškas. 

ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS. Priemonės konsultantas, kuriam konkurso skelbime nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateiktos paraiškos, įvertina, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai. 

EKSPERTINIS VERTINIMAS. Priemonės konsultanto ekspertai vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą ir parengia paraiškų vertinimo suvestinę. 

SPRENDIMAS FINANSUOTI. Atsižvelgiant į ekspertų vertinimą Savivaldybės komisija priima sprendimą ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas. 

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį. 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą. Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo. 

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas. 

 

INFORMACINIAI SUSITIKIMAI 

Informaciniai susitikimai „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vyks nuotoliniu būdu MS Teams platformoje 2022 m. liepos 5 d. (antradienį) 10:00 – 12:00 val. ir 2022 m. liepos 11 d. (pirmadienį) 14:00 – 16:00 val.  

Susitikimai skirti potencialiems pareiškėjams teikti kokybiškesnes paraiškas bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui, pristatyti Priemonės bandomojo modelio specifiką ir tikslus. 

Registracija į informacinius susitikimus: 

 

INFORMACIJA TEIKIAMA:  

Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.  

 • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;  
 • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai: 

Virginija Šetkienė, 8 610 64152 

Olia Žuravliova, 8 670 36796 

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937 

 

DOKUMENTAI: 

Priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas, atsisiųsti 

Projektų atrankos konkurso paraiškos forma, atsisiųsti 

Projekto įgyvendinimo sąmatos forma, atsisiųsti 

Projekto partnerio sutikimas dalyvauti projekte, atsisiųsti 

Paraiškos formos pildymo vadovas, atsisiųsti  

Sąmatos formos pildymo vadovas, atsisiųsti