Dalyvavimas Europos sąjungos organizacijų veikloje yra labai naudingas Lietuvos kaimo bendruomeninėms organizacijoms ir Lietuvoje veikiančioms Vietos veiklos grupėms. Dalyvaudami tokių Europos sąjungos organizacijų – tinklų veikloje, kaip ELARD (Europos LEADER asociacijos kaimo plėtrai), PREPARE (Partnerystė kaimo Europoje) bei ERCA (Europos kaimo bendruomenių aljansas), turime galimybę gauti pačią aktualiausią informaciją iš ES ir kitų tarptautinių organizacijų dėl formuojamos kaimo plėtros politikos ir ja dalintis su LKBS nariais bei socialiniais partneriais, taip pat turime galimybę išreikšti Lietuvos kaimo nevyriausybinių organizacijų nuomonę įvairiais kaimo plėtros klausimais bei pateikti plačiajai ES visuomenei informaciją apie esamą situaciją Lietuvoje. LKBS jau nuo 2004 m. atstovauja Lietuvos kaimo bendruomenines organizacijas – kaimo bendruomenes, vietos veiklos grupes, tarptautinėse organizacijose. 

 

Aktyvus dalyvavimas Europos sąjungos organizacijų – tinklų veikloje, suteikia galimybę reikšti poziciją Piliečių dialogo grupėje tarp žemės ūkio ir kaimo plėtros veikėjų (Civil Dialogue Group on Agriculture and Rural Development), dalyvauti bei reikšti poziciją BŽŪP tinklo (CAP tinklo) asamblėjoje bei BŽŪP tinklo LEADER pogrupyje (LEADER subgroup), Kaimo pakto paramos biuro organizuojamuose renginiuose, taip pat teikti pasiūlymus dėl Kaimo plėtros politikos ir jos įgyvendinamų priemonių ES institucijoms, Ilgalaikės kaimo vietovių vizijos įgyvendinimo. Lietuvos vietos veiklos grupėms ir kitoms kaime veikiančioms NVO atsiveria bendradarbiavimo ir dalyvavimo bendruose tarptautiniuose projektuose su kitomis ES šalimis narėmis galimybės. Stiprinami Lietuvos kaimo nevyriausybinių organizacijų gebėjimai, atsparumas. 


Dalyvavimas ELARD veikloje padeda apginti Lietuvos kaimo  bendruomeninių organizacijų bei vietos veiklos grupių interesus Europos Sąjungoje, gaunama išsami ir tiesioginė informaciją apie vykstančius renginius, ruošiamus priimti politinius sprendimus bei priemones kaimo plėtros srityje. Dalyvaudami atstovaujamų organizacijų posėdžiuose, konferencijose, darbo grupėse, išsakome suderintą Lietuvos poziciją kaimo plėtros klausimais. Taip pat teikiame naudingą informaciją apie planuojamus pakeitimus ES kaimo plėtros politikoje, LEADER metodo taikymą kaimo plėtros priemonėse kaimo bendruomenėms bei Vietos veiklos grupėms. Projekto tikslas – nuolat skleisti žinias ir gerosios patirties pavyzdžius iš Lietuvos, įgyvendinant kaimo plėtros programos priemones, teikti pasiūlymus per atstovaujamas organizacijas ES atsakingoms institucijoms dėl Kaimo plėtros programos (jos nuostatų, įgyvendinimo, dėmesio LEADER/BIVP bei Sumanių kaimų programoms), taip pat atstovauti narių interesus bei teikti informaciją BŽŪP tinklui, sumanių kaimų tinklui, Kaimo pakto paramos biurui, DG Agri bei DG Regio. Dalyvauti įvairiose ES kaimo plėtros organizacijų, ES institucijų inicijuotose apklausose, tyrimuose, teikti jiems informaciją, kuri vėliau atsispindės bendruose dokumentuose, programose ir kt.

 

Plačiau apie dalyvavimą renginiuose, aktualias naujienas rasite https://lkbs.net/naujienos/naujienos-is-europos-saliu/bei mūsų Facebook paskyroje https://www.facebook.com/LKBSajunga 

 

Projektas „Atstovavimas Europos sąjungos kaimo plėtros organizacijose“ finansuojamas LR Žemės ūkio ministerijos pagal Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisykles.