Projekto tikslas – vykdyti konsultavimo veiklas, efektyvinti Priemonės Birštono, Elektrėnų, Ignalinos, Kaišiadorių, Kauno miesto, Kėdainių, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono, Panevėžio, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono, Švenčionių, Tauragės, Trakų, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono, Zarasų rajono savivaldybėse administravimą, stiprinti bendruomenines organizacijas teikiant joms mentorystės paslaugas vykdant bendruomeninės veiklos stiprinimo projektus ir skatinti vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus.

1. Teikti informaciją ir konsultacijas bendruomeninių organizacijų kompetencijų tobulinimui
2. Priimti bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui teikiamas paraiškas, atlikti jų formaliųjų kriterijų vertinimą, užtikrinti ekspertinį turinio vertinimą ir perduoti visą informaciją atitinkamoms savivaldybėms
3. Užtikrinti sėkmingą mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę, padėti juos viešinti ir skatinti vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus
4. Atrinkti ir vykdyti bendruomeninių organizacijų įgyvendinamų projektų monitoringą (stebėseną)
5. Atlikti analizę ir parengti bendruomeninių organizacijų veiklos stiprinimo priemonės tipines rekomendacijas savivaldybėms
6.Atlikti analizę ir parengti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai rekomendacijas dėl bendruomeninių organizacijų veiklos stiprinimo priemonės įgyvendinimo

 

PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ, FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. Savivaldybė, suderinus konkurso datą, terminus ir eigą su Priemonės konsultantu, išplatina kvietimą teikti paraiškas. Priemonės konsultantas teikia informaciją ir konsultacijas bendruomeninėms organizacijoms, stiprinant jų gebėjimus teikti kokybiškesnes paraiškas Konkursui.

ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS. Priemonės konsultantas, kuriam konkurso skelbime nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateiktos paraiškos, įvertina, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.

EKSPERTINIS VERTINIMAS. Priemonės konsultanto ekspertai vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą ir parengia paraiškų vertinimo suvestinę.

SPRENDIMAS FINANSUOTI. Atsižvelgiant į ekspertų vertinimą Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba, o jos nesant – savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba priima sprendimą ir pateikia Savivaldybės administracijos merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams. Savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl atrinkto (-ų) projekto (-ų), labiausiai atitinkančio (-ių) viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus, finansavimo.

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

 

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

Projektas įgyvendinamas kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga

INFORMACIJA TEIKIAMA:

Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (lkbs.net)

Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

 

Virginija Šetkienė, +370 610 64152

Olia Žuravliova, +370 670 36796

Eglė Juozapavičienė, +370 676 36988

Dovilė Rudzenskė, +370 686 82937

 

Projektas vykdomas nuo 2023 m. gegužės mėn. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

 

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.