Siekiant Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos įstatuose užsibrėžtų tikslų bei tinkamo narių interesų atstovavimo nuolat ieškoma galimybių sustiprinti organizacinius gebėjimus, plėsti savanorių būrį bei praplėsti jų kompetencijų ribas, užmegzti ar sustiprinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, įstaigomis, institucijomis, verslo subjektais.

Kadangi didžioji dalis Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos veiklos paremta savanorišku darbu, siekiant organizacijos veiklos stabilumo, tvarumo bei augimo, nuolat ieškoma galimybių palaikyti savanorių motyvaciją, ugdyti gebėjimus, didinti atsparumą.

 

2022 m. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga parengė ir pateikė paraišką LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos NVO fondui bei gavo 18284,68 Eur finansavimą projekto “LKBS institucinis stiprinimas” įgyvendinimui iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas – stiprinti Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos institucinius gebėjimus siekiant užtikrinti organizacijos veiklos tvarumą.

Projekto veiklos:

  1. NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir (ar) gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę.

Organizuoti dviejų dienų mokymus LKBS narių atstovams (savanoriams) stiprinant jų gebėjimus reikalingus:

– savanorių telkimui, darbui su savanoriais;

– konsultuoti kaimo bendruomenines (KB), kurios planuoja teikti viešąsias bei kitokio pobūdžio paslaugas vietos gyventojams;

– konsultuoti KB aplinkosaugos, poveikio aplinkai vertinimo temomis, pasirengimui

įgyvendinti žaliojo kurso nuostatas kaime ir kaip gali prisidėti KB;

 – kasdieniam darbui su kaimo bendruomenėmis.

  1. NVO, valstybės (savivaldybių) institucijų ir (ar) verslo subjektų (pvz., įmonių) bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas.

– Siekiant sustiprinti bendradarbiavimą su LR ŽŪM bus organizuojami susitikimai su atsakingais specialistais, diskusijos, informacijos mainai ir (arba) siunčiamas raštas su pasiūlymais.

– Siekiant sustiprinti bendradarbiavimą su LR SADM bus organizuojami susitikimai su atsakingais specialistais, diskusijos, informacijos mainai ir (arba) siunčiamas raštas su pasiūlymais.

Įgyvendinant projektą “LKBS institucinis stiprinimas” finansuojamą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2022 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatus, kurio tikslas – stiprinti Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos institucinius gebėjimus siekiant užtikrinti organizacijos veiklos tvarumą. 

LKBS pirmininkė (tarptautinio atstovavimo ekspertė) Virginija Šetkienė dalyvavo 2022 m. spalio 26-28 d. Lednice (Čekijoje) vykusioje Europos LEADER asociacijos (ELARD) kaimo plėtrai Generalinėje asamblėjoje, kurios metu buvo ne tik pristatyti per 2022 m. nuveikti darbai, bet 2 metų kadencijai ir renkamas naujas prezidentas, formuojama nauja taryba bei tarptautiniame renginyje „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra ir Sumanūs kaimai kaip inovatyvios efektyvios kaimo vietovių plėtros priemonės”, kurį organizavo  Europos Regionų komitetas kartu su ELARD bei kitomis organizacijomis. 2022 m. spalio 31 d. LKBS pirmininkė (tarptautinio atstovavimo ekspertė) Virginija Šetkienė dalyvavo Europos kaimo bendruomenių aljanso (ERCA)  posėdyje, kuriame aptarti III metų ketvirtyje įvykę renginiai, teikti pasiūlymai.

2022 m. lapkričio 25-26 d., Karpynėje, Gabšių kaime, Raseinių r., vyko mokymai „Bendruomenininkas – Savanoris su pliusu“, kuriuose dalyvavo net 60 LKBS narių atstovų. Pirmąją dieną renginio dalyviai diskutavo apie bendruomenių galimybes teikti viešąsias paslaugas bei susipažino su Raseinių ir Jurbarko rajonų bendruomeninėmis organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis įvairias paslaugas.

Diskusijos „Bendruomenininkas – Savanoris su pliusu“ metu buvo ne tik aptarta ilgametė savanorystė, bendruomenininkų savanoriškas indėlis į savo gyvenamosios vietos kūrimą, gyvenimo kokybės gerinimą, bet ir aptartos įsitraukimo į sprendimo priėmimo procesus galimybės, dalyvaujant rajono Bendruomeninių organizacijų ar Nevyriausybinių organizacijų tarybos veikloje. Rasti šmaikštūs atsakymai į klausimą „Kas yra BOT?“ (pagal Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą „Bendruomeninių organizacijų taryba“ (sutrumpintai – BOT). Nacionalinė bendruomeninių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka sudaroma lygiateisės partnerystės pagrindu iš valstybės institucijų, įstaigų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos ir nacionalinės skėtinės bendruomeninės organizacijos deleguotų atstovų. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto principo.)

 

 

Antrąją dieną dalyviai išklausė lektoriaus Luko Benevičiaus seminaro „Autentiška lyderystė formuojant stiprias bendruomenes“ ir lektorės Gintos Balsienės seminaro „BO skaidrumas ir atskaitomybė.

2022 m. gruodžio 15 d.  vyko nuotolinis susitikimas – diskusija su LR Žemės ūkio ministerijos Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Ilona Javičiene bei vyriausiąja specialiste Monika Barnackiene, kurio metu buvo aptartos 2023 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai paramos taisyklės, teikti pasiūlymai taisyklių projektui.

2022 m. gruodžio 21 d. vyko nuotolinis susitikimas – diskusija su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus patarėja Milda Saudarge, kurio metu buvo aptartos rengiamos priemonės „Didinti visuomenės ir NVO dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose“ alternatyvas (Kaip piliečiai nori būti įtraukti į sprendimų priėmimo procesą? Kaip nori dalyvauti?) bei priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.