Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga siekdama, kad Lietuvos kaimas būtų patraukli ir saugi vieta, su gera infrastruktūra, gyvybingais žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystes bei kitos veiklos sektoriais, su sveika aplinka, išsaugotu ir puoselėjamu kraštovaizdžiu bei savarankiškomis ir aktyviomis kaimo bendruomenėmis, o kaimo regionai būtų plėtojami tolygiai, derinant socialinę ir ekonominę politiką, nuolat aktyviai dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos ir ES kaimo politiką, teikdama siūlymus įvairioms institucijoms dėl kaimo vystymosi planų, priemonių kūrimo bei įgyvendinimo, skatina ir palaiko kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse, organizuoja kaimo bendruomenių švietimą ir mokymą, skatina bendradarbiavimą tarp kaimo bendruomeninių organizacijų, kitų kaimo vystymosi veikėjų, bei su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, teikia nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, atstovauja narių interesams ir juos gina. Tinkamai atlikti šias funkcijas nuolat ieškoma galimybių sustiprinti organizacinius gebėjimus, plėsti savanorių būrį bei praplėsti jų kompetencijų ribas, užmegzti ir sustiprinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, įstaigomis, institucijomis, verslo subjektais. Didžioji dalis Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos veiklos paremta savanorišku darbu, siekiant organizacijos veiklos stabilumo, tvarumo bei augimo, nuolat ieškoma galimybių palaikyti savanorių motyvaciją, ugdyti gebėjimus, didinti atsparumą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. birželio 22 d. potvarkiu Nr. A3-92 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ FONDO 2023 METŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO PROJEKTŲ FINANSAVIMO“ patvirtintas Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos projekto „LKBS institucinių gebėjimų stiprinimas 2023 m.“ (Nr. NVOK06101) finansavimas. Skiriama valstybės biudžeto suma – 20 000 Eur.

Projektu siekiama:

 • stiprinti Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos institucinius gebėjimus per organizacijos narių bei savanorių kompetencijų tobulinimą, organizacijos veiklos viešinimą bei gerosios/ blogosios patirties sklaidą.
 • stiprinti narių interesų atstovavimą ir bendradarbiavimą su LR valstybės institucijomis, stiprinant bendruomenių vaidmenį, dalyvaujant vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose, sprendžiant vietos gyventojams aktualius klausimus.
 • stiprinti atstovavimą Europos Sąjungos kaimo plėtros organizacijose bei bendradarbiavimą su kitų šalių nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis panašią veiklą.

Projekto veiklos:

 • NVO darbuotojų, savanorių ir narių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas;
 • NVO veiklos viešinimo veiklos (veiklos viešinimas: https://lkbs.net/saskrydis/)
 • NVO tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių ryšių skatinimas ir tarptautinės veiklos organizavimas;
 • NVO ir valstybės institucijų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas.

Įgyvendinus projektą bus sustiprinti Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos instituciniai gebėjimai:

 • Praplėstos LKBS narių bei savanorių kompetencijos;
 • Pritraukta naujų savanorių;
 • Padidintas visuomenės pasitikėjimas ne tik pačia organizacija, bet ir jos nariais;
 • Sustiprinti tarptautiniai ryšiai;
 • Sukurti bendradarbiavimo su valstybės institucijomis mechanizmai;
 • Užtikrintas veiklų tęstinumas.