Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga siekdama, kad Lietuvos kaimas būtų patraukli ir saugi vieta, su gera infrastruktūra, gyvybingais žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystes bei kitos veiklos sektoriais, su sveika aplinka, išsaugotu ir puoselėjamu kraštovaizdžiu bei savarankiškomis ir aktyviomis kaimo bendruomenėmis, o kaimo regionai būtų plėtojami tolygiai, derinant socialinę ir ekonominę politiką, nuolat aktyviai dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos ir ES kaimo politiką, teikdama siūlymus įvairioms institucijoms dėl kaimo vystymosi planų, priemonių kūrimo bei įgyvendinimo, skatina ir palaiko kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse, organizuoja kaimo bendruomenių švietimą ir mokymą, skatina bendradarbiavimą tarp kaimo bendruomeninių organizacijų, kitų kaimo vystymosi veikėjų, bei su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, teikia nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, atstovauja narių interesams ir juos gina. Tinkamai atlikti šias funkcijas nuolat ieškoma galimybių sustiprinti organizacinius gebėjimus, plėsti savanorių būrį bei praplėsti jų kompetencijų ribas, užmegzti ir sustiprinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, įstaigomis, institucijomis, verslo subjektais. Didžioji dalis Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos veiklos paremta savanorišku darbu, siekiant organizacijos veiklos stabilumo, tvarumo bei augimo, nuolat ieškoma galimybių palaikyti savanorių motyvaciją, ugdyti gebėjimus, didinti atsparumą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. birželio 22 d. potvarkiu Nr. A3-92 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ FONDO 2023 METŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO PROJEKTŲ FINANSAVIMO“ patvirtintas Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos projekto „LKBS institucinių gebėjimų stiprinimas 2023 m.“ (Nr. NVOK06101) finansavimas. Skiriama valstybės biudžeto suma – 20 000 Eur.

Projektu siekiama:

 • stiprinti Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos institucinius gebėjimus per organizacijos narių bei savanorių kompetencijų tobulinimą, organizacijos veiklos viešinimą bei gerosios/ blogosios patirties sklaidą.
 • stiprinti narių interesų atstovavimą ir bendradarbiavimą su LR valstybės institucijomis, stiprinant bendruomenių vaidmenį, dalyvaujant vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose, sprendžiant vietos gyventojams aktualius klausimus.
 • stiprinti atstovavimą Europos Sąjungos kaimo plėtros organizacijose bei bendradarbiavimą su kitų šalių nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis panašią veiklą.

Projekto veiklos:

 • NVO darbuotojų, savanorių ir narių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas;
 • NVO veiklos viešinimo veiklos (veiklos viešinimas: https://lkbs.net/saskrydis/)
 • NVO tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių ryšių skatinimas ir tarptautinės veiklos organizavimas;
 • NVO ir valstybės institucijų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas.

Įgyvendinus projektą bus sustiprinti Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos instituciniai gebėjimai:

 • Praplėstos LKBS narių bei savanorių kompetencijos;
 • Pritraukta naujų savanorių;
 • Padidintas visuomenės pasitikėjimas ne tik pačia organizacija, bet ir jos nariais;
 • Sustiprinti tarptautiniai ryšiai;
 • Sukurti bendradarbiavimo su valstybės institucijomis mechanizmai;
 • Užtikrintas veiklų tęstinumas.

Įgyvendinant projektą „LKBS institucinių gebėjimų stiprinimas 2023 m.“ (Nr. NVOK06101)

 

Buvo bendradarbiauta su tarptautinėmis organizacijomis PREPARE – Partnerystė kaimo Europoje ir Europos kaimo bendruomenių aljansu – ERCA. LKBS pirmininkė (tarptautinio atstovavimo ekspertė) Virginija Šetkienė dalyvavo PREPARE ir ERCA organizacijų veiklose:

 • 2023-04-18 ERCA Generalinėje Asamblėjoje;
 • 2023-06-22 PREPARE Generalinėje Asamblėjoje;
 • 2 ERCA valdybos ir 1 PREPARE valdybos posėdžiuose, kurių metu teikti pasiūlymai ne tik dėl pačių organizacijų veiklos tobulinimo, bet ir dėl kaimo plėtros procesų tobulinimo, kaimo pakto įgyvendinimo bei ES Ilgalaikės kaimo vietovių vizijos užsibrėžtų tikslų siekimo.

2023 m. balandžio 24-25 d. atstovaujant Europos kaimo bendruomenių aljansą bei Lietuvos kaimo bendruomenes dalyvauta Europos sąjungos BŽŪP tinklo LEADER darbo grupės susirinkime.

2023 m. gegužės 31 d. – birželio 2 d. atstovaujant Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių interesus dalyvauta baigiamojoje ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos projekto „SHERPA – Sustainable HUB to Engage into Rural Policies with Actors“ (liet. Tvarumo centrai įtraukiai kaimo politikai), kurio įgyvendinimo metu LKBS dalyvavo ekspertų komandos darbe.

2023 m. lapkričio 20-22 d. atstovaujant Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių interesus dalyvauta Regioninės ir urbanistinės politikos generalinio direktorato (DG REGIO) seminare „2014–2020 m. sanglaudos politikos programų, finansuojamų iš ERPF/SF (WP9) ex-post vertinimas: užimtumas, švietimas ir socialinė sanglauda“.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir narių interesų atstovavimas, ne tik padeda sustiprinti tarptautinius ryšius bei užmegzti naujus, bet ir suteikia galimybę gauti bei dalintis aktualia informacija, semtis patirties iš tarptautinių partnerių bei dalyvauti Europos Sąjungos institucijų sprendimų priėmimo bei politikos formavimo procesuose.

 

2023 m. birželio 17 d. LKBS sąskrydžio metu stovyklavietėje „Žilvitis“, Karklėje (Klaipėdos r.) vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos veiklos viešinimo akcija. Renginyje dalyvavo daugiau nei 600 Lietuvos kaimo ir miesto bendruomeninių organizacijų atstovų bei svečių. Renginio metu visuomenei pristatyta LKBS, jos narių bei Lietuvos kaimo bendruomenių veikla, pasidalinta veiklos vykdymo ir plėtros, projektų įgyvendinimo gerąja/blogąja patirtimis. Įvairiuose Lietuvos rajonuose veikiančios kaimo bendruomeninės organizacijos visuomenei pristatė teikiamas viešąsias bei kitas paslaugas, o Vietos veiklos grupių tinklas supažindino su tokių paslaugų sukūrimo bei plėtros finansavimo galimybėmis. Informacija viešinta: https://lkbs.net/saskrydis/

 

2023 m. rugsėjo 13 d.  LR Seime vyko LKBS apskritojo stalo diskusija „Savanoriškos veiklos skatinimo galimybės Lietuvoje“, kurioje dalyvavo bendruomeninės organizacijos, kitose viešosios politikos srityse veikiančios NVO, LR Seimo nariai, LR SADM Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyrius (Viso 31 dalyvis: 10 buvo vietoje, o 21 jungėsi nuotoliu). Diskutuota apie vidutinio bei vyresnio amžiaus asmenų savanoriškos veiklos skatinimo priemones, ilgametės savanorystės įteisinimą, savanorystę bendruomeninėje organizacijoje. Darbotvarkė – Naujos redakcijos LR Savanoriškos veiklos įstatymas: kas keičiasi ir kaip tai įtakos savanorystę bendruomeninėse organizacijose – Akredituotų organizacijų patirtys – Savanorystė / savanoris – kaip tai reglamentuojama kitose ES šalyse – Diskusijos Nutarta pratęsti diskusiją Nacionalinėje bendruomeninių organizacijų taryboje, kur būtų galima suformuoti galutinius pasiūlymus įstatymo redakcijai.

2023 m. gruodžio 7-8 d. vyko renginys – mokymai, kurių metu aptariame praėjusius organizacijos veiklos metus, planavome ateities darbus, diskutavome, mokėmės. Šių metų pagrindinės temos atsparumas, medijų raštingumas bei civilinė sauga.

https://www.facebook.com/LKBSajunga/posts/pfbid02Ft3RicLQjYTpVnXS2doKk6XCFDJY1PD87jsSFHzk83oGKf5gUEdzqic7PPYhvY9Ul

Bendruomenės yra esminės socialinės struktūros, kurios atlieka įvairius vaidmenis ir turi įtakos asmenų gyvenimui, vietinei aplinkai ir visuomenei apskritai. Todėl labai svarbu stiprinti vietos bendruomenes jų lyderiams suteikiant naujų žinių, kompetencijų, suteikiant galimybę bendrauti bei dalintis. Žinių bei informacijos poreikis yra labai platus dėl bendruomeninių veiklų spektro įvairovės.

Demokratijos ir pilietiškumo skatinimas: Bendruomenės stiprina demokratines vertybes ir pilietiškumą. Aktyvios bendruomenės nariai dažnai dalyvauja viešojoje veikloje, priimant sprendimus, kurie veikia visą bendruomenę. 

Socialinio saugumo užtikrinimas: Bendruomenės užtikrina socialinį saugumą, kuris reiškia, kad žmonės jaučiasi saugūs ir apsaugoti savo namuose ir aplinkoje. Toks saugumas dažnai remiasi bendruomenės narių bendradarbiavimu ir pagalba.

Bendradarbiavimo skatinimas: Bendruomenės skatina bendradarbiavimą ir partnerystę. Žmonės, gyvenantys arti vieni kitų, dažnai turi bendrus interesus ir galimybes bendradarbiauti kuriant geresnes gyvenimo sąlygas.

Vietos kultūros ir tapatybės puoselėjimas: Bendruomenės dažnai puoselėja savitą vietinę kultūrą ir tapatybę. Tai apima tradicijas, meno formą, vietos istoriją ir kitus elementus, kurie suteikia unikalumą tam tikrai vietai.

Vietos ekonomikos skatinimas: Bendruomenės skatina vietinę ekonomiką, palaikydamos mažąsias įmones, ūkius ir paslaugas. Tai prisideda prie darbo vietų kūrimo ir ekonominio augimo regione pačios kurdamos bendruomeninius bei socialinius verslus, teikdami viešąsias paslaugas.

Švietimo ir informacijos perdavimas: Bendruomenės yra svarbus informacijos šaltinis apie vietos įvykius, naujienas, paslaugas ir galimybes. Bendruomenės skatina švietimą, dalindami žinias ir patirtį.

Aplinkos tvarumas: Bendruomenės tampa svarbia jėga skatinant aplinkos tvarumą. Skatina perdirbimą, energijos taupymą, ekologinius projektus ir kitus veiksmus, kurie prisideda prie ilgalaikio aplinkos išsaugojimo.

Socialinės ir psichologinės paramos teikimas: Bendruomenės dažnai teikia socialinę ir psichologinę paramą savo nariams. 

Bendruomenės yra neatsiejama visuomeninės raidos dalis ir atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant socialinę harmoniją ir žmonių gerovę. Bendruomenių stiprinimas turi teigiamų pasekmių tiek individualiame, tiek kolektyviniame lygmenyje.